Tutkimusetiikka on sosiaali- ja terveysalan yhteinen osaamishaaste

Ilmiö | Tutkimusetiikka on sosiaali- ja terveysalalla oppilaitosten ja organisaatioiden yhteinen osaamishaaste, kirjoittaa Saimaan ammattikorkeakoulun tuntiopettaja ja Eksotessa eettisen työryhmän puheenjohtajana toiminut Minna-Maria Behm.

kuvituskuva, syksyinen lehti

Kuva: Minna-Maria Behm

Mitä tutkimusetiikka on ja mihin se perustuu? Mitä tarkoitetaan hyvällä tieteellisellä käytännöllä? Miksi eettinen ennakkoarviointi on tärkeää? Eettisen pohdinnan avulla etsitään vastauksia kysymyksiin hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä. Tutkimusetiikka sisältää tieteen ja tutkimuksen eettiset kysymykset ja arvioinnit. Martti Lindqvistin (2000) ajatusta eettisestä toiminnasta mukaillen, myös tutkimusetiikassa lainsäädäntö määrittelee eettisyyden minimin ja yksilön etiikka sen maksimin.

Tutkimustoimintaa raamittaviin lakeihin sekä tutkimuseettisiin periaatteisiin eettisestä ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta toiminnasta voi tutustua Vastuullinen tiede -sivustolla. Keskeisimpiä periaatteita ovat TENK:n ohjeet Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2012), Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (2009) sekä Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (2019).

Helsingin yliopisto on kumppaneineen laatinut Tutkimuseettisen tarkistuslistan yritysyhteistyönä tehtävään ihmistieteelliseen tutkimukseen (pois lukien lääketieteellinen tutkimus). Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on hyväksynyt Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (2017).

Tutkimuseettiset ohjeistukset korostavat itsemääräämisoikeutta, tietosuojaa ja vahingon välttämistä. Tutkittaessa inhimillistä toimintaa huomiointia vaativat kohtelu ja oikeudet, alaikäinen tai vajaakykyinen ihminen, henkilötietojen käsittely sekä tulosten julkaiseminen. Lähtökohtia hyvälle tieteelliselle käytännölle ovat hyväksytyt menetelmät sekä tiedolle asetetut vaatimukset, tutkimusluvat ja eettinen ennakkoarviointi. Tutkimusetiikalla on yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon yleiseen etiikkaan, arvopohjaan ja ammattietiikkaan.

Eksotessa toimii Eettinen työryhmä, jonka tehtävänä on antaa lausunto opinnäytetöistä, tutkimuksista ja hankkeista, jotka kohdistuvat asiakkaisiin tai ovat sensitiivisiä, mutta jotka eivät ole tutkimuslain tarkoittamia lääketieteellisiä tutkimuksia. Arviointia voivat edellyttää työntekijöihin liittyvät tutkimukset. Osa tutkimuksista tarvitsee lainsäädännön edellyttämän eettisen toimikunnan käsittelyn (esim. HUS), osan arvioi työryhmä ja osalle riittää tekijöiden oma arviointi. Työryhmä on laatinut hakijoille ohjeistukset ja lisätueksi muisti- tai tarkistuslistan.

Mihin tulisi ennakoiden kiinnittää huomiota? Aiheen valinta on jo ensimmäinen eettinen kysymys. Tuotetaanko hyötyä asiakkaille verrattuna käytettyihin resursseihin? Nämä teemat korostuvat sote-ympäristössä jo haavoittuvien asiakasryhmien vuoksi. Pohdintaa vaativat aineistonkeruu ja tulosten raportointi (rekrytointi, tietoon perustuva suostumus, anonymiteetti, tietosuoja ja -turva, työnjako, julkaiseminen). On tärkeää, että etiikkaa opitaan osana menetelmäopintoja ja osaamista päivitetään lainsäädännön ja suositusten uudistuessa. Esimerkiksi SAIMIAn yliopettajat ovat Eksoten kanssa jalkauttaneet eettistä muisti- ja tarkistuslistaa osana opinnäytetyöprosessia.

Palveluita uudistettaessa, tiedon tarpeiden nopeutuessa ja kokeilukulttuurin yleistyessä tutkimusetiikka on jatkuvana yhteisenä oppimisen kohteena. Eettisille kysymyksillehän on tyypillistä pohdinta ilman, että saavutetaan aina osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Viime vuosina on nostettu esiin arvioinnin rytmisyys: ETENE on julkaissut lausunnon (2015) terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Huolellisella suunnittelulla ja arvioinnilla turvataan perusoikeuksia sekä taataan tutkimus- ja selvitystoiminnan laatua. Oppilaitokset ja organisaatiot tekevät tässä arvokasta yhteistyötä opinnäytetöiden ja kehittämishankkeiden saralla.

Minna-Maria Behm
Päätoiminen tuntiopettaja, TtT
Saimaan ammattikorkeakoulu 
(Eksotesta virkavapaalla oleva Eettisen työryhmän puheenjohtaja)

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.