Simulaatio-opetusta opiskelijan ja opettajan yhteistyönä

 

Outi Pöyhönen ja Joonas Jortikka. Kuva: Outi Pöyhönen

Saimaan ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opiskelijan ja opettajan yhteistyönä syntyi moniammatillinen kuntouttavan hoitotyön simulaatioharjoitus. Simulaatioharjoitus oli osa kansainvälisenä yhteistyönä järjestettyä kesäkoulua.

Millaisia oivalluksia ja oppimiskokemuksia monialaisesti käytetty opetusmenetelmä synnytti? 

Kuntouttavaa hoitotyötä simulaatio-opetuksella 

Saimaan ammattikorkeakoulussa kesäkuun alussa järjestetty kansainvälinen kesäkoulu kokosi monialaisesti yhteen gerontologiaan ja muistisairauksiin perehtyneitä asiantuntijoita, työelämän edustajia sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Kesäkoulun yhtenä päätavoitteena oli syventää muistisairauksiin ja niiden hyvään hoitoon liittyvää ymmärrystä ja tietoisuutta hyödyntämällä erilaisia opetusmenetelmiä. Yksi käytetyistä opetusmenetelmistä oli simulaatio-opetus.  

Yksi kuntouttavaan hoitotyöhön liittyvistä simulaatioharjoituksista suunniteltiin fysioterapeuttikoulutuksen opiskelijan ja opettajan yhteistyönä. Todellista tilannetta jäljittelevään simulaatioskenaarioon valittiin Lewyn kappale- tautia sairastava, omassa kodissaan asuva iäkäs henkilö. Simulaatioharjoituksen päätavoitteena oli harjoitella muistisairaan kohtaamista ja vuorovaikutusta, sillä muistisairaudet vaikuttavat usein vuorovaikutukseen muistisairaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Hoitohenkilökunta voi kokea vuorovaikutuksen esimerkiksi muistisairaan levottomuuden, kommunikaatiovaikeuksien tai spontaanin tunteiden ilmaisun vuoksi haasteellisena. Harjoituksen aikana kiinnitettiin huomiota myös ohjausmenetelmien sekä siirtymisen avustamisen ja liikkumisen apuvälineiden monipuoliseen käyttöön, ergonomiaan ja turvallisuuteen. 

Simulaatioskenaarion jälkeisessä purkukeskustelussa harjoituksen rooleissa osallisena olleet henkilöt sekä harjoitusta seuranneet osallistujat kertoivat kokemuksiaan ja oivalluksiaan. Harjoitusta seuranneet osallistujat toivat esiin keskustelussa etukäteen annettujen teemojen mukaisesti huomioita siitä, mikä meni hyvin, mikä oli toiminnassa sellaista, mitä ei kannattaisi jatkaa tulevaisuudessa ja mitä opittiin muistisairaan kohtaamisesta ja hänen siirtymisen avustamisesta.  

Millaisia oivalluksia simulaatio-opetus synnytti fysioterapeuttiopiskelijassa? 

Simulaatioharjoituksen suunnittelu ja sen toteuttaminen opettajan ja opiskelijan yhteistyönä tarjoaa opiskelijalle hedelmällisen ja motivoivan oppimista edistävän toimintatavan. Harjoituksen suunnitteluun ja sen toteutukseen osallistuessaan opiskelija joutuu ottamaan itse vastuun tekemisestään, mikä kannustaa aikaisemmin opittujen taitojen soveltamiseen. Opiskelijan rooli passiivisesta tiedon vastaanottajasta muuttuu aktiiviseksi toimijaksi ja oman toiminnan reflektoijaksi. Opiskelijan osallistuminen simulaatioharjoitukseen eri rooleissa luo oppimisen kannalta täysin uusia ulottuvuuksia. Asiakkaan, hoitajan tai omaisen roolissa harjoitukseen osallistumisen lisäksi purkukeskusteluissa ohjaajana toimiminen toimii oppimisen välineenä. Näkökulman ja roolin muutos tarkasteltavaan asiaan toimii oivallisena osaamisen syventämisen keinona. Myös osallistuminen useiden eri ryhmien simulaatioharjoituksiin laajentaa opiskelijan ymmärrystä esimerkiksi siirtymisen avustamisen erilaisista keinoista ja vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä.

Kuntouttavaan hoitotyöhön liittyvä simulaatioharjoitus tarjoaa mielenkiintoisen ja mielekkään vaihtoehdon vuorovaikutustaitojen ja siirtymisen avustamisen harjoitteluun. Turvallisessa ympäristössä toteutettu läsnäolon, rohkaisun ja myönteisen palautteen antamisen sekä kuuntelutaidon harjoittelu mahdollistaa taitojen oppimisen myös moniammatillisesti. Moniammatillinen yhteistyö jo opiskeluaikana vahvistaa työelämässä kuntouttavan hoitotyön toteutumista ja eri ammattiryhmien saumatonta yhteistyötä. Moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen simulaatioharjoituksissa luo välineen vastavuoroiseen oppimistilanteeseen. Tasavertainen asema ammattilaisten välillä asiakastilanteissa sekä mahdollisuus hyödyntää saatavilla olevaa erityisosaamista luo edellytyksen asiakkaan hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.  

 

Outi Pöyhönen
Tuntiopettaja
Saimaan ammattikorkeakoulu 

Joonas Jortikka
Fysioterapeuttiopiskelija
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.