Näkökulma: Mistä uusia yrittäjiä Etelä-Karjalaan?

Näkökulma | Liiketalouden lehtori Jarmo Laukkanen pohtii artikkelissaan, kuinka maakuntaan saataisiin uusia yrittäjiä. Esimerkiksi omistajanvaihdosten yhteydessä voisi saada innovaatioita lentoon.

Kuva: Pixabay

Etelä-Karjalan asukasluvun kehittymisen ennusteet näyttävät Tilastokeskuksen ja Etelä-Karjalan liiton mukaan selkeästi laskevilta, ja erityisesti työikäisten nuorten väheneminen alueella on huolestuttavaa.

Eräs tärkeimmistä keinoista kääntää ennustettu kehitys toiseen suuntaan on varmistaa olemassa olevien pk-yritysten jatko ja kasvu omistajanvaihdosten kautta ja uusien kasvuyritysten synnyttäminen alueelle. Suurteollisuuden työllistämisvaikutukset vähenevät jatkuvasti automaation kasvun myötä, minkä vuoksi painopistettä työpaikkojen luonnissa on aktiivisesti siirrettävä pk-yritysten suuntaan.

Tällä hetkellä potentiaaliset yrittäjät, omistajanvaihdokset ja kampuksen innovaatiot eivät kohtaa riittävän hyvin. Alueelle tarvittaisiin erityisesti yrittäjiä ja yritysten avainhenkilöitä, jotka ovat pidempään liike-elämässä toimineita kokeneita liiketoimintajohtajia tai ns. sarjayrittäjiä, jotka etsivät uusia yritysideoita.

Verkostoitumalla, yrittäjäkoulutuksen lisäämisellä, innovaatioiden markkinoimisella ja muulla systemaattisella ”yrittäjäreservien” kasvattamisella voidaan saavuttaa laajempi ja osaavampi pohja potentiaalisten uusien yritysten kasvattamiseksi kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

Työelämä on muuttunut entistä epävarmemmaksi ja lyhytjänteisemmäksi, eivätkä isotkaan yritykset tarjoa elinikäisiä työuria vastaavasti kuin aikaisimmin. Tämän epävarmuuden lisäksi yritysmaailman erilaiset jatkuvat muutokset ja toimintamallit lisäävät ihmisten motivaatiota miettiä oman yrityksen perustamista. Menestystarinat onnistuneista yrityksistä ovat omillaan ruokkimaan tätä kehitystä. Yleisesti ottaen Suomessa monet asiat luovat pohjaa sille, että yrittäminen on entistä yleisempi ja varteenotettavampi vaihtoehto työllistyä ja hankkia elantonsa jossain vaiheessa työuraa.

Etelä-Karjalan alueella on jopa 2000 yritystä, joiden päätoiminen yrittäjä kuuluu 55–74 vuotiaiden ikäryhmään. Näissä yrityksissä omistajanvaihdoksen tulisi tapahtua viimeistään kymmenen vuoden kuluessa, ja yritysten tulisi saattaa alulle toimenpiteet yrityksen myyntikunnon kehittämiseksi.

Omistajanvaihdos on erittäin hyvä mahdollisuus saada uusi innovaatio kehittymään uuden omistajan myötä. Toimivan yrityksen resursseilla ja asiakaskannalla on tyhjästä käynnistyvään yritykseen verrattuna helpommat mahdollisuudet saada rahoitusta kasvuun innovaation avulla. Omistajanvaihdosten ja potentiaalisten yrittäjien ”kohtauttaminen” on keskeistä, jotta varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus ja työpaikkojen säilyminen.

Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys pitävät sisällään luovuuden, innovaatiokyvyn, riskienhallinnan ja vastuullisuuden, samoin kuin kyvyn suunnitella, asettaa tavoitteita ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrittäjyysvalmiuksien merkitys korostuu työelämän muutoksessa, yrittäjyys on osa työelämävalmiuksia.

Tulevaisuudessa on tärkeätä vauhdittaa osaavien yrittäjien ja avainhenkilöiden löytämistä ja houkuttelemista viemään osaamis-/tutkimuspohjaisia liikeideoita jämerästi eteenpäin sekä lisäämään mahdollisuuksia omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten jatkuvuudelle.

Yrittäjäverkoston kasvattamista ja tietoisuuden lisäämistä on tehtävä monella tasolla Etelä-Karjalan alueella ja myös valtakunnallisesti. Yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmalliseen toteuttamiseen tarvitaan selkeitä toiminnanohjauksen malleja ja seurantaa.

Tulee luovasti etsiä ja rakentaa uudenlaisia yhteistyömuotoja ja syventää sekä tiivistää verkostoyhteistyötä alueen työelämän, yrittäjyyden toimijoiden ja oppilaitosten kanssa nuorten työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden edistämiseksi.

Jarmo Laukkanen
Lehtori, liiketalous
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.