Kokemukset opettaa ammatillisuutta

Kuva: Ulla Huhtalo

Hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) -kärkihankkeessa tavoitteena ovat lapsi- ja perhelähtöiset, vaikuttavat, kustannustehokkaat ja hyvin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen. Etelä-Karjalan Lape-hankkeen erityis- ja vaativimman tason kehittämiskokonaisuudessa pilotoimme yhdessä Saimaan Ammattikorkeakoulun sosionomi koulutuksessa monialaista yhdessä oppimista. Mukana oli edustus kokemusasiantuntijoista, sosionomi opiskelijoista, terveydenhoitaja opiskelijoista sekä lapsi- ja perhepalveluissa työskentelevistä ammattilaisista.

Yhdessä oppimisen pilotissa tavoitteenamme on kehittää sosionomikoulutusta niin, että tulevat ammattilaiset hallitsevat vahvemmin työelämän tämän hetken tarpeet. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ammattikorkeakoulun, työelämän ja kokemusasiantuntijoiden kesken sekä vakiinnuttaa toimintamalli osaksi sosionomien lapsi- ja perhepalvelujen opintoja.

Pilotin kannatteleva teema oli oman ammatillisuuden vahvistaminen ja oman toiminnan reflektointi osana oman ammatillisuuden jatkuvaa kehittymistä. Kokemusasiantuntijoiden ja Etelä-Karjalan LAPE työryhmien koostama slogan AMMATTITAITO = Tieto, taito, suhde ja tahto –  toimi yhtenä opintojakson johtoajatuksena. Tavoitteena oli oppia siirtämään koulutuksen aikana opitut tiedot käytännön tilanteista taidoiksi, huomioiden jokainen asiakas erityisenä yksilönä, jota halutaan tukea hänen elämässään.

Yhdessä oppiminen perustui tarinallisuuteen eli kokemusasiantuntijoiden tarinoihin. Kokemusasiantuntijat ja lastensuojelutyön ammattilaiset osallistuivat opintojaksolla kolmeen eri lähiopetuskertaan. Näistä kerroista yksi oli monialaisen yhteistyön simulaatioharjoitus. Tässä harjoituksessa myös terveydenhoitaja opiskelijat olivat mukana. Lähikerroilla kuulimme 4 erilaista tarinaa. Tarinoiden jälkeen pienryhmissä keskustelimme vuorovaikutuksen ja suhteen merkityksestä, palveluasenteesta sekä oman toiminnan vaikutuksesta vuorovaikutustyössä lapsi- ja perhepalveluissa. Tärkeä osa oppimista oli henkilökohtainen, omien tunteiden ja ajatusten reflektointi opintojakson aikana oman oppimispäiväkirjan kautta. Tämän lisäksi opintojakso koostui lähiopetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, kirjallisuudesta ja simulaatioharjoittelusta. Opintojakson toteutukseen liittyi kiinteästi arviointi ja toteutusta pystyttiin muuttamaan tarvittaessa nopeasti.

Opiskelijoilta ja ammattilaisilta pyydettiin palautetta pilotista jokaisen yhteisen lähiopetuskerran jälkeen. Näitten palautteiden pohjalta toteutusta muutettiin toimivampaan suuntaan ja oppimista paremmin tukevaksi. Kerätyn palautteen perusteella pilotti onnistui erinomaisesti. Opiskelijat kokivat monialaisen toteutuksen innostavana ja käytännönläheisenä. Myös ammattilaiset kokivat saaneensa uudenlaisia ajatuksia käytännön työhönsä.

Opiskelijan palaute:

”Aivan loistava kurssi, toivon, että toteutus jatkossakin toimii näin. Lisää ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyötä kouluun. Aiemmin olin sitä mieltä, että lastensuojelu ei ole työkenttäni, mutta tämän kurssin ansiosta, innostuin myös ls-työstä ja toivon pääseväni kyseistä työkenttää kokeilemaan.”

”Teoriatiedon ja käytännön yhdistäminen. Kokemusasiantuntijat ja työelämän edustajat yhdessä tunneilla opiskelijoiden kanssa toimi erittäin hyvin. Näitä lisää muillekin kursseille. Kurssin kruunasi yhteinen simulaatio terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa.”

Kokeilusta innostuneina yritämme saada testatun toimintamallin pysyväksi osaksi sosionomien opintoja, ja jo työelämässä toimivien ammattilaisten täydennyskoulutusta. Kokemusasiantuntijoiden, ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteinen oppiminen tuottaa oivalluksia, joita pelkästään teoreettiseen materiaaliin tutustumalla on lähes mahdotonta saavuttaa. Kokemusasiantuntijoiden ääni uusien ammattilaisten kouluttamisessa vahvistaa heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan. Ammattilaisten mahdollisuudet jakaa omaa ammattitaitoaan ja saada erialaisia näkökulmia, vahvistavat heidän työssä jaksamista. Opiskelijoille tämä on ollut mahdollisuus kurkistaa asiakkaan ja työelämän maailmaan jo opiskeluaikana, tunnistaa oma kasvava ammatillisuus ja löytää yksi uravaihtoehto.

 

Johanna Ahopalo
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Ulla Huhtalo
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.