Kaupan alan työntekijät tuntevat oikeutensa ja velvollisuutensa kohtalaisen hyvin

TUTKIMUS & KEHITYS | Noora Hakala tarkasteli liiketalouden opinnäytetyössään kaupan alan työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä sitä, miten hyvin työntekijät tuntevat ne.

Kuva: Pixabay

Työsuhde syntyy työnantajan ja työntekijän välisellä työtä koskevalla sopimuksella. Osapuolten välillä vallitsee sopimusvapaus, mutta tästä huolimatta työsuhde on monin eri tavoin säännelty. Suomalainen työoikeus jakautuu normihierarkialtaan kuuteen eritasoiseen kansalliseen säännöstyskeinoon, joista tärkeimmät työsuhdetta määrittelevät säännökset ovat lait ja asetukset sekä työehtosopimukset.

Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin, mitä lakiin sekä työehtosopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia päivittäistavarakaupan työntekijälle syntyy työsopimuksen solmimisen myötä. Työn tarkoituksena oli myös tutkia, kuinka hyvin kohderyhmän henkilöt tuntevat omat oikeutensa ja velvollisuutensa.

Päivittäistavarakauppojen työntekijöitä turvaa kaupan alan työehtosopimus, jonka neuvotteluosapuolina ovat Palvelualojen ammattiliitto PAM ry sekä Kaupan liitto. Sopimus on yleissitova, ja sen piiriin kuuluvat muun muassa yritykset, joiden toimialana on vähittäiskauppa, tukkukauppa tai kioskikauppa. Työehtosopimuksessa on sovittu nimenomaisesti kaupan alalla noudatettavista minimiehdoista, ja se koskee kaikkia työaikalain alaisia työntekijöitä.

Työntekijän velvollisuuksia ovat esimerkiksi työturvallisuusvelvoite ja salassapitovelvollisuus. Vastaavasti työntekijän oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan, oikeus laissa säädettyihin perhevapaisiin sekä oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön.

Tutkimusta varten haastateltiin kolmea työntekijää ja kahta esimiestä. Haastattelujen perusteella selvisi, että työntekijät tuntevat omat oikeutensa ja velvollisuutensa kohtalaisen hyvin. Haastateltavien mukaan suuret linjat ovat hallussa ja mahdolliset ongelmatilanteet ovat liittyneet lähinnä virheellisiin palkkalaskelmiin tai työntekijän toistuviin myöhästelyihin.

Haastatteluiden perusteella tehtiin muutama havainto siitä, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijän tietotasoon. Tekijöitä olivat muun muassa työntekijän henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen sekä esimiehen tiedotustapa työntekijöille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Myös työntekijän elämäntilanne tai työsuhteen muoto saattavat vaikuttaa siihen, kuinka hyvin ja mitkä oikeudet ja velvollisuudet työntekijä tuntee.

Noora Hakala
Tradenomiopiskelija
Saimaan ammattikorkeakoulu

Jarmo Kemppinen
Lehtori, liiketalous
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.