Innovoinnin asiakkaana Carea

Maaliskuussa 2018 toteutui jo toinen Digikaappaus –tapahtuma. Tapahtuman ohessa toteutui 24 tunnin innovointi, jossa 24 Saimaan amk:n ja LUT:n opiskelijaa ratkaisivat pienryhmissä toimeksiantajan (Carea) tarjoaman haasteen. Esittelemme tässä artikkelissa lyhyesti toimeksiannon ja ryhmien työskentelyä sekä pohdimme toimintavan hyötyjä.

Toimeksianto

Tavoitteena oli sähköinen ratkaisu, jonka avulla ratkaistaan

  • Miten voidaan tuottaa asiakasherätteitä ja reagoida niihin
  • Miten toimitaan, jos herätteeseen ei asiakaspinnassa voida reagoida eli järkevä toimintamalli tai työkalu puuttuu
  • Miten saadaan nopeasti ja sujuvasti käyntiin tarvittava kehittämisprosessi puuttuvan keinon rakentamiseksi ja estetään
    • asiakasrajapinnassa työskentelevien ammattilaisten turhautuminen
    • asiakkaan ongelman eskaloituminen ja esim. omaisten tarpeeton huolestuminen

Tavoitteena oli kehittää kuntayhtymälle toimiva ja helppokäyttöinen sähköinen työväline jatkuvan kehittymisen, uudistumisen tueksi ja tarjota ammattilaiselle työkaluja herätteiden tunnistamisen ja palveluohjaukseen. Huomioon otettavina seikkoina oli palveluiden jatkuva parantaminen ja oppiminen sekä kustannusvaikuttavuus. Carean innovointitoimeksianto oli monimutkainen ja haastava – juuri sellainen mitä 24 tunnin innovointihaasteiden tulee olla.

Taulukkoon 1 on koottu havaintoja pienryhmien kokoonpanosta ja työskentelystä.

 

Taulukko 1. Innovointitoimeksiannon ratkaisemiseen osallistuneiden ryhmien vertailua

R Kokoonpano Alkufiilis Innovointikokemus Työskentelystä Tuotos
#1 2 x SoteDI, 2 x markkinoinnin 2. vuosi Haastavaa, mutta mielenkiintoista Jonkin verran kokemusta Työnjako: Markk. op: digitaalisuus ja markkinointi, SoteDI: prosessit ja asiakkaan näkökulma. ”Huoli-indikaattori”
#2 4 x markkinoinnin 1. vuosi Epävarmuutta; Kokemus riittävästä tiedon puuttumisesta Ei kokemusta Epävarmuutta työskentelyn aloituksesta. Työskentely käynnistyi jakamalla kokemuksia sote –palvelujen käyttäjänä ”Case Hoitopolku”
#3 4 x markkinoinnin 3. vuosi Rajaus haastavaa; Ryhmn jäsenten ennalta tunteminen koettiin vahvuutena Mukana Digikaappaus 2017 innovoinnissa Vuorottelua yksin ja ryhmässä työskentelyn välillä ”CareApp” -applikaatio
#4 4 x markkinoinnin 2. vuosi Haastavaa Hieman aiempaa kokemusta Työskentelyn aloitus ei kovin innostunutta ”Case Sote Kymeenlaakso”
#5 2 x markkinoinnin 2. vuosi, titeDI ja SoteDI Ei saatavilla. Ei saatavilla Ei saatavilla ”tIMPPA”
#6 4 x Sote DI Haastavaa ja monipuolista Kokemusta innovoinnin tapaisesta työskentelystä Aihetta tarkasteltiin ensin laajasti, minkä jälkeen lähestymistapaa rajattiin. Sotes.com

Ryhmä voitti innovointikilpailun.

 

Tulokset

Innovointitoimeksianto onnistui. Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen ryhmien tuotoksiin ja heidän mukaansa jokaisessa tuotoksessa oli jotain hyödyntämisen arvoista. Esitykset olivat erittäin hyviä ja selkeitä, ”hyvää konsulttitasoa”. Voittajatiimi palkittiin lahjakortein. Jatkossa ratkaisulle haetaan mediahuomiota.

Pohdittavaa

Tiimiyrittäjien kanssa käytettävässä pedagogiikassa on kolme kulmakiveä: teoria, empiria ja reflektio. Ammatillinen kasvu toteutuu, kun teoria ja empiria käyvät jatkuvaa vuoropuhelua. Teoreettiset mallit ja menetelmät ”heräävät eloon” innovoinneissa. Lyhyessä ajassa pystytään hyviin tuloksiin silloin, kun tiimityöskentely onnistuu.

Tulevaisuudessa tärkeimpiä työelämätaitoja ovat vuorovaikutus- ja kohtaamistaidot. Innovointitoimeksianto on hyvä esimerkki tilanteesta, jossa näitä taitoja voi harjoitella tilanteessa, jossa tiedon hyödyntämiseen ei ole riittävästi aikaa. Innovointitoimeksiantoja kannattaa kokeilla kaikkialla amk:ssa. Kun opiskelija saa osallistumisesta ja oppimisesseen kirjoittamisesta 1 op:n suorituksen opintoihinsa, on edellytykset toimintamallille luotu.

Digikaappaus-hanke* toteutetaan Saimaan amk:n, LUT:n, 9 yrityksen ja kahden kaupungin yhteistyössä. Hanketta ovat rahoittaneet Tekesin Liideri-ohjelma, Saimaan amk, LUT sekä mukana olevat organisaatiot. Hanke toteutetaan v. 2016 – 2018 aikana.

Yliopettaja (FT) Niina Nurkka
Tiimivalmentaja ja tietotekniikan lehtori (TkT) Pasi Juvonen
Saimaan ammattikorkeakoulu

 

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.