Henkilöstötilinpäätöksen merkitys sidosryhmille

kuva: Saara Heikkonen

Henkilöstöä voidaan pitää yrityksen tärkeimpänä voimavarana ja siihen panostamisesta on tullut trendi 2000-luvun yritysmaailmassa. Henkilöstön hyvinvointi ja palkitseminen sekä sen esille tuominen ovat yrityksen kilpailukeinoja.

Henkilöstötilinpäätös kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstön tilaa, työkykyä ja osaamista. Henkilöstötilinpäätöksessä käydään läpi henkilöstön nykytila, mietitään henkilöstöön liittyviä kehittämiskohteita, asetetaan henkilöstöasioille tavoitteita ja seurataan näiden tavoitteiden toteutumista. Henkilötilinpäätös on strategisen johdon työkalu, jota käytetään henkilöstöön liittyvän päätöksenteon tukena. Henkilöstön seuraaminen antaa johdolle mahdollisuuden ennakoida ja suunnitella henkilöstön määrään, osaamiseen ja työkykyyn liittyviä kehitystarpeita hyvissä ajoin varmistaakseen toiminnan jatkuvuuden ja kilpailukyvyn säilymisen. Kun henkilöstötilinpäätös tehdään säännöllisesti verraten edellisten vuosien tietoihin, saadaan tietoa yrityksen toiminnan muutoksista ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista.

Henkilöstötilinpäätös välittää tietoa yrityksen toiminnasta sen eri sidosryhmille. Henkilöstötilinpäätöksen julkaisu vaikuttaa yrityksen julkisuuskuvaan sekä yritystä koskeviin tulevaisuuden odotuksiin. Sen vaikutus voi näkyä myös yrityksen markkina-arvossa. Henkilöstötilinpäätös sitouttaa strategisen johdon henkilöstövoimavarojen kehittämiseen. Julkaistuna henkilöstötilinpäätös antaa yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille tietoa siitä, millaisilla voimavaroilla yritys tekee tuloksensa ja kuinka kestävällä pohjalla tuloskehitys on.

Henkilöstötilinpäätöksen laatiminen ei ole yrityksille pakollista, sillä kirjanpitolaki ei velvoita yrityksiä tekemään sitä, mutta sen tekemisestä on hyötyä yrityksen sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Henkilöstötilinpäätökseen tarvittavat tiedot saadaan yrityksen järjestelmistä, kuten palkkahallinnon, taloushallinnon ja työajanseurannan ohjelmistoista. Henkilöstötilinpäätös on vapaamuotoinen. Henkilöstötilinpäätökseen voi kuulua henkilöstötuloslaskelma, henkilöstötase ja henkilöstökertomus. Monet yritykset tekevät henkilöstökertomuksen ja jättävät henkilöstötaseen tekemättä. Henkilöstökertomuksesta selviää henkilöstön ja työsuhteiden rakenne, ikä- ja sukupuolijakaumat, koulutustaso sekä henkilöstön työkyky ja hyvinvointi. Henkilöstön työkykyä voidaan arvioida esimerkiksi työterveydenhuollosta saatavilla selvityksillä. Työyhteisön tilaa ja hyvinvointia voidaan selvittää henkilöstökyselyillä. Jos henkilöstökyselyt toistetaan samanlaisina tietyin aikavälin, voidaan niiden perusteella seurata hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia.

Liiketalouden opiskelija Kayla Ruhanen tutki opinnäytetyössään neljän suomalaisen yrityksen henkilöstötilinpäätöksiä kolmelta peräkkäiseltä vuodelta 2014 – 2016. Opinnäytetyössä vertailtiin henkilöstötilinpäätöksistä löytyviä tunnuslukuja ja tietoja eri vuosilta ja tehtiin päätelmiä henkilöstötilinpäätöksen käytöstä ja hyödyntämisestä.

Tutkimuksen tuloksena todettiin, että henkilöstötilinpäätöksestä saatava hyöty riippuu täysin siitä, miten yritys reagoi saamaansa informaatioon henkilöstöstä. Henkilöstötilinpäätös kokoaa yhteen tapahtumat ja muutokset, joita kuluneen vuoden aikana henkilöstössä on tapahtunut. Sidosryhmille henkilöstötilinpäätöksen laatiminen on viestinä avoimuudesta ja henkilöstön arvostamisesta. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara, josta yrityksen on pidettävä huolta. Henkilöstötilinpäätös kokoaa henkilöstön tilaa koskevat tiedot yhteen ja välittää tiedot sidosryhmille. Henkilöstötilinpäätöksessä oleva informaatio luo kuvan yrityksen tulevaisuudesta ja toiminnasta.

 

Saara Heikkonen
Lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

 

 

 

Kategoria(t): Talous ja työelämä Avainsana(t): , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.