Haavanhoidon asiantuntijoita tarvitaan lisää – Ammattikorkeakoulut vastaavat haasteeseen erikoistumisopinnoilla

Pinnalla | Saimaan ammattikorkeakoulu aloitti haavanhoidon erikoistumiskoulutuksen. Lehtorit Arja Sara-aho ja Katja Kylliäinen kertovat, miksi koulutusta tarvitaan.

Kuva: Katja Kylliäinen

Miksi tarvitaan erikoistumiskoulutusta haavan hoidosta? Tiedetään, että Suomessa väestöennusteen mukaan ikääntyvien määrä nousee ja sitä myötä lisääntyy haavojen hoito terveydenhuollossa. Esimerkiksi krooninen alaraajahaava on yleinen ja väestön ikääntymisen myötä yleistyvä ongelma.

Suuri osa haavahoitopotilaista asuu kotona, mikä tuo omat haasteensa kyseisten potilaiden hoitoon. Erittäin tärkeää on kehittää hoitohenkilökunnan osaamista haavapotilaiden hoidossa.

Haavojen hoito on vaativaa ja monipuolista osaamista vaativa osa-alue hoitotyössä. Erilaisia haavatyyppejä on paljon: esimerkiksi palo- ja paleltumavammat, verisuoniperäiset haavat, diabeettiset haavat ja painehaavat. Haavat voivat olla akuutteja tai kroonisia.

On ensisijaisen tärkeää hoitaa haavaa oikean diagnoosin perusteella. Haavanhoitotuotteita on olemassa todella paljon ja uusia tulee markkinoille kaiken aikaa. Osaava hoitaja ymmärtää valita kuhunkin haavatyyppiin soveltuvat hoitotuotteet. Tämän lisäksi potilasta/asiakasta on osattava hoitaa kokonaisvaltaisesti huomioiden haavan hoidon lisäksi sekä psyykkisten että fyysisten tekijöiden merkitys haavan paranemisessa.

Saimaan ammattikorkeakoulu aloitti syksyllä 2018 haavahoidon erikoistumisopinnot. Koulutus kestää vuoden ja sen laajuus on 30 opintopistettä. Alueellisia haavahoidon osaajia tarvitaan, jotta potilaat saisivat laadukasta ja tehokasta hoitoa.

Pitkäkestoinen haava aiheuttaa paljon kustannuksia yhteiskunnalle ja on potilaille elämänlaatua heikentävä tekijä. Potilaan hoitoon osallistuvan hoitotiimin jäsenillä on jokaisella oma merkittävä roolinsa haavojen hoidossa. Jokainen tiimin jäsen tuo potilaan hoitoon oman asiantuntemuksensa.  Koulutuksessa onkin kouluttajina eri alojen asiantuntijoita.

Tällä hetkellä Suomessa haavojen diagnosointi ja hoito eivät toteudu optimaalisesti, ja hoidon laadussa on alueellisesti suuria eroja. Erikoistumiskoulutus toteutetaan useassa ammattikorkeakoulussa samaan aikaan. Koulutuksen kautta pyritään saamaan yhtenäisiä käytäntöjä haavapotilaiden hoitoon. Potilas- ja asiakasturvallisuus paranee, kun hoitotyössä noudatetaan yhteisesti sovittuja toimintamalleja.

Ihmisen kokonaisvaltainen huomioiminen on asiantuntijatyössä merkityksellistä. Koulutukseen sisältyy myös sosiaalityön keskeisiä osa-alueita, joita sairaanhoitajien tulisi osata huomioida haavapotilaiden hoidossa. Kroonista haavaa sairastavan potilaan hoidossa elämänhallinnan tukeminen on myös osa hoitoa, sillä haava voi heikentää elämänlaatua merkittävästi.

Koulutuksen myötä lisääntyy myös ymmärrys ennaltaehkäisyn merkityksestä. Se on tärkeää, sillä haavan hoidon kustannukset voivat olla suuret. Koulutuksen avulla kasvaa myös ymmärrys laadunhallinnasta ja kustannuksista. Tiedetään, että haavan hoidossa laadun takaamisen edellytys on toimiva ja systemaattinen koulutus. Kroonisen alaraajahaavan Käypä hoito -suosituksen (2014) mukaan haavan hoito on aloitettava tehokkaasti heti haavan ilmaannuttua, sillä hoidon viivästyessä paranemisen todennäköisyys pienenee.

Koulutuksen aikana opiskelijat tekevät omaan työyksikköönsä kehittämistehtävän, jonka tavoitteena on parantaa hoidon laatua. Monet kehittävät työnsä avulla työyksiköiden haavanhoito-osaamista järjestämällä koulutusta haavan hoidosta. Yksi koulutuksen tavoite onkin lisätä sairaanhoitajien ohjaus- ja opetusosaamista. Sitä he voivat hyödyntää sekä työyhteisön kehittämisessä että potilaiden ja omaisten ohjaamisessa.

Kehittämistöitä esitellään toukokuussa 2019 Saimaan ammattikorkeakoulussa kaikille opiskelijoille sekä ammattilaisille suunnatussa, tapahtumatori-tyylisessä tilaisuudessa. Aiheina ovat muun muassa haavanhoitotuotteet, alipaineimuhoito, diabeetikon jalkahaavat, painehaavat, palovammat, ravitsemus ja niin edelleen. Tapahtuman avulla lisätään sekä tulevien että nykyisten sairaanhoitajien osaamista haavojen hoidossa.

Arja Sara-aho
TtM, lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Katja Kylliäinen
TtM, lehtori
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Terveys ja hyvinvointi Avainsana(t): , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.