Eteläkarjalaisen maarakennus- ja kuljetusyrityksen riskien arviointia

Opinnäytetyössä laadittiin riskianalyysi etelä-karjalaiselle pk-sektorin maanrakennus- ja kuljetusyritykselle. Analyysissä kartoitettiin yrityksen merkittävimmät riskit ja etsittiin niihin hallintakeinoja. Suurimmaksi riskiksi paljastui riippuvuus yhdestä asiakkaasta.

Riskienhallinnan esiselvityksessä tuli esille, että maanrakennus- ja kuljetusyrityksiin vaikuttavat merkittävästi erilaiset lait, jotka tulee huomioida riskienhallintaa toteutettaessa. Koska alan yritystoimintaan liittyy olennaisesti erilaiset ajoneuvot ja koneet, niin monet säädökset kytkeytyvät tieliikenne- ja ajoneuvolainsäädännön kautta yrityksen toimintaan. Kuljettajilta vaaditaan esimerkiksi lain mukainen ammattipätevyys. Lisäksi lainsäädäntö asettaa vaatimuksia ajoneuvojen liikennekelpoisuudelle. Muita riskienhallintaan vaikuttavia lakeja ovat mm. työturvallisuuslainsäädäntö sekä ympäristölainsäädäntö.

Kohdeyrityksessä on suoritettu laadukasta riskienhallintaa, vaikka yrityksen toimitusjohtajan mukaan yrityksellä ei ole ollut varsinaisia riskienhallintatoimenpiteitä. Riskianalyysistä ei löytynytkään montaa merkittävää riskiä, joihin tulisi panostaa. Suurin riski on yrityksen riippuvuus yhdestä asiakkaasta. Tämän lisäksi huomioitavia riskejä olivat mm. työtapaturmariskit ja ammattitaudit.

Yrityksen merkittävin riski on riippuvuus yhdestä asiakkaasta. Kohdeyrityksen liikevaihdosta 80 % tulee yhdeltä asiakkaalta, jonka lisäksi yritys on myös työtilojensa sekä sivutoimensa osalta riippuvainen kyseisestä asiakkaasta. Tällainen riippuvuusriski on kuitenkin nykyisin hyvin tavanomaista yritysmaailmassa. Yrityksen on tiedostettava riski ja huomioitava se päätöksenteossa. Riskiä pystytään pienentämään pitämällä pääasiakas mahdollisimman tyytyväisenä, laatimalla sopimusehdot mahdollisimman aukottomasti ja sopimalla pitkästä sopimuskaudesta. Hyvällä toimintasuunnitelmalla pystyttäisiin varautumaan yritystoiminnan kannalta kriittisten riskien toteutumiseen.

Myös työtapaturmariskeihin ja ammattitauteihin tulisi yrityksessä varautua paremmin ja pyrkiä ehkäisemään niiden syntymistä. Maanrakennus- ja kuljetusalalla merkittävässä roolissa on kuljetuskalusto, joten suurin osa työtapaturmista sekä ammattitaudeista liittyy ajoneuvojen ja koneiden käyttöön. Esimerkiksi tieliikenteessä yrityksen kuljettajien lisäksi riskejä voitavat aiheuttaa muut tiellä liikkujat. Myös tehdasalueella työtapaturmien vaara on syytä huomioida. Työtapaturmien ehkäisyä voidaan parantaa koulutusta kehittämällä. Yrityksessä olisi myös syytä laatia omat turvallisuusmääräykset asiakkaiden turvallisuusohjeiden rinnalle. Työtapaturmariskien hallinnan painopisteen tulisi olla ennakoivassa toiminnassa. Riskejä voitaisiin pienentää laatimalla riskiarviointeja, ilmoittamalla turvallisuushavainnoista, tekemällä säännöllisesti työturvallisuustarkastuksia, käymällä työturvallisuuskoulutuksissa sekä huolehtimalla työympäristön siisteydestä.

Maanrakennus- ja kuljetusalaan liittyviä ammattitauteja puolestaan ovat huonon työergonomian sekä koneiden tärinän aiheuttamat selkäsairaudet, pölyn aiheuttamat keuhkosairaudet sekä koneiden melun aiheuttamat kuulovauriot. Selkäsairauksien ehkäisemiseksi koneiden istuimet pyritään pitämään mahdollisimman hyvässä kunnossa. Pölyä torjutaan tehdasalueen teiden kastelulla sekä vaihtamalla säännöllisesti ajoneuvojen suodattimet. Koneita uusittaessa työergonomia ja pölysuodatus luonnollisesti paranevat. Koneiden aiheuttamat meluhaitat voidaan ehkäistä kuulosuojaimilla. Myös säännölliset tauot ja taukojumppa parantaisivat työntekijöiden työkykyä. Taukotiloissa ja koneissa voisikin olla taukojumppaohjeita ja työilmapiiriä voisi parantaa taukojumppaan rohkaisevaksi. Keuhkosairauksia voisi ehkäistä uusituvan konekannan lisäksi hankkimalla laadukkaat hengityssuojaimet.

Opiskelija Mari Ruokonen
Lehtori Jarmo Kemppinen
Saimaan ammattikorkeakoulu

Kategoria(t): Talous ja työelämä. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.